AB „Grigeo“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešame, kad AB „Grigeo“, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas 110012450 (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 26 d. 11.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.
Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Bendrovės administracinio pastato II aukšto salėje.
Akcininkai registruojami nuo 10.15 val., registracijos pabaiga – 10.55 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 19 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 11 d. Turtines teises (teisę gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2018 m. gegužės 11 d., bus Bendrovės akcininkai.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2017 m.
2. Bendrovės auditoriaus išvada.
3. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 m. tvirtinimas.
4. Bendrovės 2017 m. pelno paskirstymas.
5. Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 65 700 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000102030.

Visa informacija apie įvyksiantį eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje "Investuotojams" arba telefonu (8 5) 243 5801.

Grįžti atgal